Drets i Deures del malalt

La persona ha de conèixer els drets i deures que té com a usuari dels serveis sanitaris.

Drets del malalt:

 • Rebre una assistència sanitària que posi al servei de la persona els recursos tècnics i humans adequats d'acord amb la seva malaltia i/o possibilitats del centre, sense discriminació alguna, ja sigui per raó d'edat, sexe, raça, ideologia, religió, condició socio-econòmica, etc.
 • Ser atès amb agilitat perquè els tràmits administratius no retardin la seva assistència o ingrés, i que la seva estada a l'hospital sigui la indispensable per a la seva recuperació.
 • Ser tractat pel personal del centre amb respecte.
 • Tenir garantida la seva intimitat personal.
 • Ser tractat amb respecte i reconeixement en relació amb les seves conviccions religioses i filosòfiques, molt especialment quan el malalt es trobi en situacions crítiques.
 • Mantenir relació amb els seus familiars i amics, i tenir comunicació amb l'exterior.
 • Rebre informació comprensible suficient i continuada. L'usuari té dret a conèixer els serveis i la normativa del centre així com les despeses que origini la seva estada, i també els noms del grup assistencial assignat. També té dret a rebre del metge responsable informació sobre la seva malaltia i sobre els riscos probables de qualsevol tractament, i una explicació detallada si és susceptible de ser inclòs en algun estudi d'investigació clínica. Igualment se li ha de lliurar un informe escrit d'alta.
 • Disposar d'una història clínica i tenir accés a la informació que conté.
 • Mantenir el secret sobre la seva malaltia i sobre les dades de la història clínica.
 • El malalt pot demanar que la seva estada a l'hospital es mantingui en secret o sigui comunicada solament a la persona que ell desitgi. Seran excepció a aquesta regla els manaments judicials.
 • Donar el seu consentiment escrit per a tractaments mèdics o quirúrgics, procediments i proves diagnòstiques menys habituals i estudis d'experimentació.
 • Que es valori la seva situació familiar i social.
 • Estar informat degudament quan sigui necessari el trasllat a un altre centre. En aquest cas, ser traslladat adequadament.
 • Optar per abandonar l'hospital en qualsevol moment. Quan aquest dret sigui exercit abans de ser donat d'alta per l'hospital, l'usuari haurà de signar un document "d'alta voluntària".
 • Morir amb dignitat. Si la mort esdevé a l'hospital, es tindrà especial cura en que els familiars i les persones properes rebin també un tracte adequat en aquests moments.
 • Conèixer els seus drets, que aquests siguin àmpliament divulgats entre els malalts i el personal de l'hospital, i que siguin respectats.
 • Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament de l'hospital i que aquests siguin estudiats i contestats.Deures del malalt:

 • Col·laborar al màxim amb el cumpliment de les normes de funcionament de l'hospital.
 • En cas de marxar-se de l'hospital sense l'alta mèdica, estarà obligat a signar un document d'alta voluntària, el qual, a partir d'aquest moment, eximirà al centre de responsabilitats.
 • Tractar amb el màxim respecte al personal de l'hospital i als altres malalts.
 • Cuidar de les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'hospital.
 • No fumar en tot el centre assistencial de conformitat amb la Llei 10/91 del Parlament de Catalunya.


Aquests drets i deures tenen com a objectiu comú contribuir entre tots a millorar el sistema sanitari.

Moltes gràcies.

Font: Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària editada pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. (Barcelona, març 2002)

Av. Mancomunitats Comarcals 1-3 Martorell (08760) Tel 93.774.20.20